ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Прочитайте текст даної публічної пропозиції і якщо Ви не згодні з яким небудь пунктом цієї пропозиції, чи не зрозуміли будь який пункт цієї пропозиції, пропонуємо Вам відмовитися від освітніх послуг дошкільної, позашкільної освіти та дистанційного навчання Вашої дитини у Дитячому розвивальному центрі «Навчалочка», або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. 067-39-66-402 У випадку прийняття умов даної публічної пропозиції, Ви погоджуєтеся з усіма умовами пропозиції і Вам зрозумілі всі її положення.
Пропозиція
Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією ДРЦ «Навчалочка» або «Заклад», укласти Договір про надання освітніх послуг позашкільної освіти на сайтіhttps://navchalochka.vn.ua/ та в ДРЦ «Навчалочка» на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заявки на освітні послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору.

Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Користувачем послуг ,дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь яких виключень та/або обмежень.
1. Загальні положення
Договір про надання освітніх послуг позашкільної освіти, в ДРЦ «Навчалочка» (далі " Договір")визначає умови такого використання відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною пропозицією ДРЦ «Навчалочки» в особі директора Вострікової В.А., що надалі зветься «Надавач освітніх послуг» або «Виконавець» або ДРЦ «Навчалочка», адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України (далі – «Користувач послуг», або «Батьки», або «Замовник»), укласти Договір про надання освітніх послуг дошкільної та позашкільної освіти в ДРЦ «Навчалочка» в особі директора Вострікової В.А,, згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заявки на освітні послуги, яка автоматично є Додатком №1 до даного Договору, на викладених нижче умовах. Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді у ДРЦ «Навчалочка»а також на сайті Надавача освітніх послуг (www. navchalochka.vn.ua) і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту (погодження на укладення договору згідно з пропозицією іншої сторони) умов Договору.
2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення
2.1.Під терміном «Користувач послуг» або «Батьки» або «Замовник» розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18 річного віку, яка має цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю, або опікуном дитині, яка буде отримувати конкретні послуги позашкільної освіти в ДРЦ «Навчалочка» або на сайті https://navchalochka.vn.ua/
3. Предмет Договору
3.1. Предметом цього Договору є надання Надавачем освітніх послуг, Користувачеві послуг, освітні послуги дошкільної та позашкільної освіти, в ДРЦ «Навчалочка», згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заявки на освітні послуги, яка є Додатком № 1 до даного Договору, на визначених Договором умовах.
4. Порядок укладення Договору
4.1. Договір укладається між Надавачем освітніх послуг і Користувачем послуг у формі договору публічної оферти (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Перед укладанням вказаного Договору, Користувач послуг надає наступний перелік необхідних документів, які потрібні для навчання у закладі ДРЦ «Навчалочка»: • копію паспорта одного з батьків або опікуна дитини з одночасним пред’явленням оригіналу; • копію свідоцтва про народження дитини; • медична довідка про стан здоров`я дитини Для дистанційного навчання, дані документи не потрібні.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем послуг дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.4. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг позашкільної освіти в ДРЦ «Навчалочка» та на сайтіhttps://navchalochka.vn.ua/, згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заявки на освітні послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору (ч. 2 ст. 642 ГК України).Користувач послуг, підписавши Заяву , або оплативши послугу на сайті укладає Договір про надання освітніх послуг позашкільної освіти ДРЦ «Навчалочка», який розміщений на офіційному веб-сайті ДРЦ «Навчалочка» https://navchalochka.vn.ua/ (далі Договір), шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. З моменту підписання Замовником Заяви Договору приєднання та проплати за дистанційне навчання та прийняття її Надавачем освітніх послуг. Сторони набувають прав та обов’язків визначених цим Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

4.5. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача освітніх послуг, або на сайті Надавача освітніх послуг шляхом сукупного або окремого виконання будь якої з наступних дій: • ознайомлення з умовами Договору викладеними в загальнодоступному місці, або на сайті Надавача освітніх послуг; • оплата Користувачем послуг, або іншою особою послуг Надавача освітніх послуг; • заповнення Користувачем послуг спеціалізованої форми Заявки на освітні послуги,або реєстрація на сайті https://navchalochka.vn.ua/; • надання документів, перелічених у п.4.2. Договору; • приведення та самостійне залишення дитини в ДРЦ «Навчалочка», більше ніж на 20 хвилин. Будь яка з вказаних дій в окремості, яка виконана Користувачем свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Користувач послуг зобов'язується повідомляти при заповнені Заявки на освітні послуги (самостійно вносити) достовірні персональні дані і відомості,що відповідають дійсності.

4.7. Термін акцепту не обмежений.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви на освітні послуги та/або підписання Заяви Договору публічної оферти до Договору про надання освітніх послуг позашкільної освіти приватним ДРЦ «Навчалочка» і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг, або до моменту розірвання (припинення) на підставах,визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.9. Укладання Договору означає, що Користувач послуг: • у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання освітніх послуг; • визнає безумовну придатність освітнього персоналу ДРЦ «Навчалочка», приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі; приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
5. Порядок розрахунків
5.1. Освітні послуги надаються Користувачеві послуг на попередній платній основі, відповідно до Тарифів на освітні послуги, які вказані на інформаційному стенді або на сайті Надавача освітніх послуг за адресою (https://navchalochka.vn.ua/) (надалі – "Тарифи") і при оплаті послуг дистанційного навчання,при виборі певного курсу навчання.

5.2. Оплата за надання освітніх послуг здійснюється наперед, в розмірі і в терміни, вказані в Тарифах.

5.2.1.Садок ("Короткотривала група") працює з 1 вересня до 31 cерпня. Відповідно і оплата вноситься обов'язково щомісячно та літо включно.

5.2.2.Центр ("Групи розвитку" ранкові, вечірні та вихідного дня,дистанційне навчання) працює з 1 вересня до 31 серпня. Відповідно і оплата вноситься обов'язково до серпня включно.

5.3. Оплата, внесена Користувачем послуг за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Надавачем освітніх послуг, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з боку Користувача послуг не повертається.

5.4. Обов’язковим є оплата щорічного внеску,якщо дитина відвідує заклад(придбання навчальної літератури), що сплачується під час підписання договору при прийомі дитини, або до початку кожного навчального року. Дані кошти витрачаються на діяльність організації відповідно до її цілей і поверненню не підлягають.

5.5. Оплата нараховується незалежно від того, чи відвідує дитина ДРЦ чи ні. Якщо дитина групи хворіє місяць, то з наданням довідки про хворобу, робиться перерахунок в розмірі 50% від загальної вартості.

5.6 Якщо дитина відвідала садок( «Короткотривала група») 10 робочих днів і більше,то абонплата вважається використаною.В іншому випадку абонплата відстрочується на ту кількість днів,яких не вистачає до 10 днів.

5.7. У випадку, коли Замовник, передплативши кошти Виконавцю (оплату за надання освітніх послуг та/або одноразовий внесок за навчальний рік), відмовляється від послуг Виконавця і бажає припинити дію Договору,перераховані кошти Замовника вважаються використаними Замовником та не повертаються останньому.

5.8. У разі одностороннього припинення договору з ініціативи Виконавця, з підстав визначених Договором,внесена Замовником оплата за освітні послуги та/або одноразовий внесок за навчальний рік, поверненню не підлягають.

5.9. Нарахування оплати за надання освітніх послуг Замовнику здійснюється до моменту припинення договору.
6. Права та обов'язки Надавача освітніх послуг
6.1. Надавач освітніх послуг зобов'язаний:

6.1.1. До початку надання освітніх послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу і усний інструктаж з правил поведінки батьків і дітей у ДРЦ «Навчалочка» і вимог техніки безпеки.

6.1.2. Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до його віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;

6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;

6.1.4. Здійснювати індивідуальний підхід до дитини;

6.1.5. Зберігати місце за дитиною, при умові оплати згідно тарифів, у випадку її хвороби, санаторно-курортного лікування, карантину, відпустки або тимчасової відсутності «Батьків» з поважних причин (хвороба,відрядження).

6.1.6. Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й навчанні дитини;

6.1.7. Навчати дитину за комплексною освітньою програмою із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів.

6.1.8. Використати сучасні педагогічні технології й додаткові спеціальні програми;

6.1.9. Виконувати санітарні норми для дошкільних установ.

6.1.10. Дитячий міні садок надає дитині можливість перебування в установі відповідно до режиму з 9.00 до 14.00,або з 15.00 до 19.00, групи розвитку за розкладом відповідно віку.

6.1.11. Нести повну відповідальність за дитину з моменту передачі дитини уповноваженій особі закладу та до моменту повернення дитини батькам або уповноваженим особам, у час передбачений п.6.1.10, крім випадків визначених договором та законодавством.

6.1.12. Надавати матеріали для дистанційного навчання,з моменту проплати напротязі трьох банківських днів.

6.2. Надавач освітніх послуг має право:

6.2.1. Не допускати до ДРЦ «Навчалочка» осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

6.2.2. Відрахувати дитину за таких причин: • неадекватна, агресивна поведінка дитини і, як слідство, неможливість перебування у колективі; • наявність медичного висновку про стан здоров'я дитини, яке перешкоджає її подальшому перебуванню в навчальній групі; • заборгованість Замовника по оплаті за навчання більше ніж за один місяць; некоректне, грубе ставлення Замовників або окремого Замовника до Виконавця і його працівників.

6.2.3. Відрахувати дитину з установи при невиконанні «Батьком» (законним представником) умов і правил відвідування ДРЦ«Навчалочка»

6.2.4. Не приймати до відвідування занять хвору дитину: Діти з катаральними явищами в заклад не приймаються,але мають змогу навчатись дистанційно,за вказаними цінами на сайті. Не можна приносити ліки в ДРЦ , вихователь не має права займатися лікуванням дитини.

6.2.5. Розірвати (припинити) даний Договір достроково в односторонньому порядку при систематичному невиконанні «Батьком» (законним представником) своїх зобов'язань, повідомивши «Батька» (законного представника) про це за два тижні до моменту припинення Договору.

6.2.6. Надавач освітніх послуг надає освітні послуги, тільки після повної оплати Користувачем послуг, Надавачу освітніх послуг, відповідно до діючого прейскуранта (тарифу) та обов’язкового одноразового внеску на навчальний рік.

6.2.7. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, Тарифи, Правила з попередньою їх публікацією на сайті Надавач освітніх послуг, не раніше ніж через 3 (три) робочих дні після публікації.

6.2.8. Не розглядати претензій Користувача послуг і не повертати кошти за освітні послуги у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Користувачем своїх зобов'язань по Договору.

6.2.9. Заблокувати доступ до дистанційного навчання у разі надання шкоди ,або розповсюдження матеріалів у комерційних цілях.
7. Права та обов'язки Користувача послуг
7.1. Користувач послуг зобов'язаний:

7.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з цим Договором, упродовж усього періоду користування освітніми послугами дотримуватися умов цього Договору та Правил.

7.1.2. Заповнити бланк Заяви та Анкету на освітні послуги шляхом правдивого заповнення бланку Заяви та Анкети та підписати Заяву Договір оферти до даного Договору, та здати заповнені бланки Заяви та Анкети на освітні послуги представнику Надавача освітніх послуг, відповідальному за прийом та оформлення дітей для подальшого навчання в ДРЦ«Навчалочка» та на дистанційне навчання на сайті https://navchalochka.vn.ua/.

7.1.3. Перед початком надання освітніх послуг уважно вислухати інструктаж і у випадку виникнення яких небудь питань щодо правил поводження і безпеки, задати їх до початку надання освітніх послуг співробітнику Надавача освітніх послуг, що проводив інструктаж, і одержати на них вичерпні відповіді. Підтвердити факт проходження усного інструктажу особистим підписом на Заяві на освітні послуги ,або оплати на сайті за дистанційне навчання.

7.1.4. Дотримуватись правил відвідування ДРЦ «Навчалочка» і даного Договору. Вносити плату за навчання дитини в ДРЦ «Навчалочка» у встановлений термін: Оплата послуг за наступний календарний місяць проводиться в останній тиждень поточного місяця. Якщо Замовник своєчасно не сплачує послуги або інші обов’язкові платежі – адміністрація закладу не гарантує збереження місця в групі. Оплата за дистанційне навчання вноситься у будь-який день місяця і активується напротязі трьох банківських днів.

7.1.5. Невідкладно сповіщати адміністрацію про причини відсутності дитини, щодня особисто передавати й забирати дитину у вихователя, не передавати дитину особам, які не досягли 16 років, особам у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, особам психічно нездоровим, проявляти повагу до працівників ДРЦ «Навчалочка»;

7.1.6. Інформувати адміністрацію ДРЦ «Навчалочка» про майбутню відсутність дитини протягом одного місяця.

7.1.7. Повідомляти про хворобу дитини, вчасно документально оформлювати відсутність дитини в ДРЦ«Навчалочка».

7.1.8. Взаємодіяти із ДРЦ «Навчалочка» в усіх напрямках виховання й навчання дитини.

7.1.9. Виконувати рішення адміністрації ради ДРЦ «Навчалочка».

7.1.10. У ході отримання освітніх послуг виконувати законні вимоги персоналу Надавача освітніх послуг і умов цього Договору.

7.1.11. Виконувати правила прийому дитини закладом (п.8)

7.1.12. Діти груп «Мама та малюк» на всіх заняттях обов’язково знаходяться з батьками, або з особами, які їх замінюють.

7.1.13 Вчасно приводити та забирати дитину: • якщо батьки приводять дитину раніше початку роботи дитячого садка і залишають його біля закритих дверей , вони порушують свої обов'язки і наражають на небезпеку життя і здоров'я дитини. • забрати дитину із закладу вчасно відповідно розкладу роботи (п.6.1.10.). Батьки , які забирають дитину пізніше встановленого часу, порушують свої обов'язки перед закладом. Вихователь повинен повідомити директору про те , що дитину не забрали вчасно і викликати наряд міліції, для передачі дитини в дитячу кімнату міліції. Якщо це відбувається неодноразово , надавач послуг залишає за собою право розірвати (припинити) даний Договір в одностороньому порядку. Якщо це відбулося за непередбаченими обставинами , батьки повинні негайно попередити вихователя по телефону. • у разі захворювання або відсутності дитини в Установі за сімейними обставинами батьки повинні повідомити адміністратора або вихователя до 10.00 • у разі відсутності дитини у садочку впродовж 3 або більше днів, батьки зобов'язані надати довідку про епідеміологічне оточення (така довідка надається у поліклініці). • відшкодувати Виконавцю будь які збитки ДРЦ «Навчалочка», які сталися з вини дитини та/або батьків, законних представників та/або інших осіб (няні, водії, інші особи) протягом 5 днів з моменту завдання шкоди.

7.1.14 Нести повну відповідальність за дитину при перебуванні разом з нею на території закладу.

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

7.2.2. Вимагати виконання умов даного Договору.

7.2.3. Вибирати види додаткових послуг;

7.2.4. Розірвати (припинити) даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це адміністрації ДРЦ «Навчалочка» за 2 тижні та при умові відсутності заборгованості перед Виконавцем

7.2.5. Вносити оплату Надавачу освітніх послугу будь яким з передбачених Договором або діючим законодавством способом.
8. Правила відвідування, поводження і безпеки в ДРЦ «Навчалочка»
8.1. До відвідування ДРЦ «Навчалочка» допускаються.

8.1.1 «Батьки» (законні представники) дитини, довірені особи, особи в разовому порядку по заяві підписаній Директором Установи.

8.1.2. Користувач послуг, їх довірені особи, діти та інші відвідувачі сторони повинні неухильно виконувати всі вказівки персоналу Надавача освітніх послуг.

8.2. Одяг і екіпірування.

8.2.1. Дитина при відвідуванні ДРЦ «Навчалочка» повинна бути в охайному вигляді: • запізнення порушує режим, позбавляє ранкового спілкування з іншими дітьми, оздоровчої гімнастики. • батьки повинні привести дитину в заклад здоровою, охайно одягненою, причесаною, з носовою хусткою,повинна мати змінне взуття, • перед тим, як вести дитину, перевірте, чи відповідає його одяг порі року і температурі повітря • особи, яким дозволено відвідувати заняття повинні мати змінне взуття.

8.2.3. Необхідно вийняти з кишень одягу будь які тверді і гострі предмети, а також мобільні телефони, гаманці та інші коштовні речі.

8.2.4. Перед прибуттям дитини до закладу перевірити і зав'язати шнурки, перевірити, щоб ніякі інші частини одягу (шарф, пояс, волосся і т.п.) не могли зачепитись за щось і призвести до небезпечних ситуацій.
9. Відповідальність сторін
9.1. Користувач послуг згоден з тим, що Надавач освітніх послуг не несе будь якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Користувача, внаслідок порушенням ним, або будь якою третьою особою, правил і умов даного Договору.

9.2. Надавач освітніх послуг несе відповідальність перед Користувачем послуг тільки у розмірі невикористаної суми Передоплати, документально підтвердженої, зокрема, чеком, квитанцією про банківський переказ або прибутковим ордером.

9.4. Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за збитки Користувача послуг, що виникли в результаті: невірного заповнення Заяви на освітні послуги, порушення Користувачем послуг встановленого порядку користування і експлуатації обладнання та поведінки, та відмови в обслуговуванні Користувача послуг відповідно до п. 6.2.1. даного Договору ;

9.5. Надавач освітніх послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі, та в Законах України про дошкільну та позашкільну освіту.

9.6. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в Анкеті і Заяві на освітні послуги. У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Надавач освітніх послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг.

9.7. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

9.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

9.9. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі .

9.10. За порушення будь якого з пунктів дійсних умов цього Договору, Надавач освітніх послуг залишає за собою право або не допустити дитину Користувача послуг до відвідування занять у ДРЦ «Навчалочка», або заборонити входити на територію ДРЦ «Навчалочка», особам які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, та щорічний внесок такому Користувачу послуг не повертаються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу Користувачу і його довіреним особам приймає керівництво Надавача освітніх послуг. Рішення якого є остаточним.
10. Зміна і розірвання Договору
10.1. Надавач освітніх послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача освітніх послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

10.2. При внесенні Надавачем освітніх послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем послуг, Надавач освітніх послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті Надавача освітніх послуг не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.

10.3. Договір може бути розірвано (припинено) у наступних випадках:

10.3.1. Користувачем послуг в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання освітніх послуг за два тижні до припинення за умови відсутності заборгованості.

10.3.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України

10.3.3. За угодою сторін.
11. Вирішення суперечок
11.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача послуг, з доданням чеку (квитанції) про сплату освітньої послуги.

11.2. Надавач освітніх послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Користувачеві послуг мотивовану відмову.

11.3. У випадку якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в претензійному порядку, будь яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Надавача освітніх послуг.
12. Інші положення
12.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

12.2 У частині, не врегульованій цим Договором, Надавач освітніх послуг і Користувач послуг зобов'язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України.

12.3. Надавач освітніх послуг за цим договором є: ДРЦ «Навчалочка» 12.4. Юридична адреса Надавача освітніх послуг: м.Вінниця ,вул.Миколаївська 6/22